Riaghailtean bunasach.

Tha iad ’gan stèidheachadh is a chur an gnìomh leis na maoir aig ailbhean.co-shaoghal.net.

  1. Bi caoimhneil
  2. Na bi ri cainnt-ghràin, gràin-chinnidh, oillt thar-ghnèitheach no gràin sam bith eile
  3. Na dèan dad a tha mì-laghail 'nad dhùthaich fhèin no sa Ghearmailt (far a bheil am frithealaiche seo)
  4. Tha lomnochd ceadaichte ma chuireas tu air cùlaibh rabhadh susbainte i is comharra gu bheil na meadhanan frionasach. Gidheadh, chan eil sinn ag iarraidh pòrnografachd.
  5. Na sgaoil mì-fhios mu chùisean slàinte no poileataigeach
  6. Na sàraich càch
  7. Na foillsich fiosrachadh prìobhaideach mu chàch